അച്ചാറിട്ട പച്ചക്കറികൾ

  • കളിമൺ പാത്രം അച്ചാറിട്ട പച്ചമുളക്

    കളിമൺ പാത്രം അച്ചാറിട്ട പച്ചമുളക്

    ശ്രദ്ധാപൂർവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള പച്ചമുളക്, പാശ്ചാത്യ ഹുനാൻ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ അച്ചാർ ടെക്നിക്കുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന്, ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം പുളിച്ച മസാലകൾ, മസാലകൾ ചൂടുള്ള അല്ല, വിശപ്പും ദഹിപ്പിക്കുന്ന, ടെൻഡർ ചടുലം ആണ്.