ലാബ ബീൻ

  • ഹുനാൻ പരമ്പരാഗത രുചികരമായ പാചകരീതി-ഫ്ലേവർ ലാബ ബീൻസ്

    ഹുനാൻ പരമ്പരാഗത രുചികരമായ പാചകരീതി-ഫ്ലേവർ ലാബ ബീൻസ്

    ഹുനാനിലെ പ്രാദേശിക പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് ലാബ ബീൻസ്, ഇപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട്.സിയാങ് യു ഗുവോ ലാബ ബീൻസ് വടക്കുകിഴക്കൻ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സോയാബീൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.ഇതിന് സ്വാദിഷ്ടമായ മണം ഉണ്ട്, വളരെക്കാലം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.ഇത് സുഗന്ധവും ഗ്ലൂറ്റിനസും ആസ്വദിക്കുന്നു, വിശപ്പും ദഹനവും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ആളുകൾ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു.