ചൈനീസ് സോർക്രാട്ട്

  • ചൈനീസ് സോർക്രാട്ട്

    ചൈനീസ് സോർക്രാട്ട്

    നിരന്തര ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെയും പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെയും ചൈനക്കാരാണ് സൗർക്രാട്ട് നിർമ്മിച്ചത്.മിംഗ് രാജവംശത്തിൽ കൊറിയൻ പെനിൻസുലയിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.